Col·lectivistes cerdanyolencs versus rabassaires santcugatencs: la disputa pel vi de Can Fatjó dels Xiprers

Gràcies al col·lectiu Mai més, fa un temps es va reeditar el llibre Tal como lo vi: La colectividad de Cerdanyola-Ripollet 1936-1939. Es tracta del testimoni de José García Sánchez (1922-1998), conegut com Carreta, sobre aquesta experiència autogestionària del poble veí . L’obra, escrita quaranta anys després del fets, és més una explicació de les idees que impulsaven la col·lectivització que una narració del dia a dia de la col·lectivitat, de la que se’ns dóna una visió un xic idealitzada. Això no invalida la importància d’aquesta aportació, d’un llibre que, editat originalment el 1981, era fins ara difícil de trobar. Si em permeteu l’anècdota, jo després de molt perseguir-lo el vaig aconseguir consultar a la biblioteca del CSO Torreblanca !!

Una de les històries en les que no entra el llibre és el conflicte que van tenir els rabassaires santcugatencs, agrupats en el Sindicat Agrícola i dirigits per la Unió de Rabassaires, amb la Col·lectivitat de Camperols CNT-FAI de Cerdanyola-Ripollet. Els rabassaires sancugatencs havien arribat a un acord amb la col·lectivitat camperola local, però no va ser així amb els de Cerdanyola-Ripollet. Aquesta col·lectivitat considerava com a terres seves les de les propietats de Can Fatjó dels Xiprers i Can Fatjó dels Urons, que estaven majoritàriament dins del terme municipal de Cerdanyola, encara que històricament havien estat conreades per rabassaires de Sant Cugat. El conflicte es va intentar solucionar després de la visita del comissari d’agricultura santcugatenc a Cerdanyola, acordant-se el lliurament a l’administració de Cerdanyola de les terres d’ambdues masies a canvi de que la col·lectivitat tornés el crèdit de 7.500 pessetes que l’havia donat el consistori santcugatenc.

Colectivitzacio-CNT-FAI
Foto extreta de http://www.revistaderipollet.cat

El problema va venir quan els col·lectivistes de Cerdanyola van prendre possessió de Can Fatjó dels Xiprers, ja que van trobar el celler de la propietat buit. I és que els parcers santcugatencs de la propietat, davant del perill de què el vi emmagatzemat a la masia, fruit del seu treball, fos confiscat, havien decidit en una assemblea convocada pels germans Grau Mercè, dirigents de la Unió de Rabassaires local i parcers ells mateixos de la propietat, repartir-se el vi.

Efectivament, el regidor d’agricultura pinenc Joan Andreu es va presentar dies després a Can Fatjó dels Xiprers acompanyat dels rabassaires i va demanar les claus de la bodega al masover Joan Julià, ja que l’administrador de la finca, José Fatjó dels Xiprers Pi, membre de l’IACSI i de la CEDA, havia fugit a França per incorporar-se després al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, morint als combats de Codo l’agost de 1937.

En total 150.000 litres de vi normal i 40.000 de vi ranci van ser traslladats amb la camioneta municipal al celler del Sindicat Agrícola. El vi es va repartir entre els rabassaires de la propietat segons la quantitat que els pertanyia per rebaixar les rendes que havien pagat al propietari. La resta va ser entregat a la Conselleria d’Economia de la Generalitat.

Però els de la Col·lectivitat de Camperols de Cerdanyola-Ripollet no es van resignar i un grup d’ells es va presentar armat a Sant Cugat per reclamar el vi. Els rabassaires santcugatencs, també armats, no van cedir. Es va aconseguir reconduir la situació i els cerdanyolencs es van retirar. Finalment, en el conflicte va haver d’intervenir la Junta de Seguretat Interior de Catalunya, que va convocar a les parts a una reunió a l’ajuntament de Cerdanyola. Després de la trobada les coses van quedar com estaven, les terres per la col·lectivitat camperola de Cerdanyola-Ripollet i el vi pels rabassaires santcugatencs.